Контакты

тел.: +7(988) 251-41-00

e-mail: aikidokizuna@yandex.ru

vk.com/clubaikidokizuna